Nuestra pequeña gran historia

Nuestros comienzos

Empezamos nuestra aventura en el año 2003, cómo no, en el corazón de la Compostela histórica. Optamos por situarnos muy cerca de la catedral, en una apuesta tan arriesgada como ilusionante, y de la mano de una franquicia de calzado, de la que nos sentimos agradecidos, porque esta primera experiencia nos permitió aprender unos valores fundamentales en nuestro oficio, como la atención al público, la presentación del producto o el gusto por el trabajo bien hecho. Apenas un año más tarde decidimos cambiar la perspectiva de nuestro negocio y crear nuestra propia marca

   Un trabajo en equipo

Como un niño cuando empieza a andar allá por octubre de 2004 nace Zabba, un concepto de zapatería diferente. No fue un camino de rosas, pero no caminamos solos, porque la base de nuestro servicio radica en el equipo de profesionales con el que contamos. Aunando esfuerzos, puliendo defectos y aprovechando las cualidades positivas de cada uno de nosotros encaramos la búsqueda constante de tu satisfacción como cliente. Ese es el próposito de todos nosotros; no entendemos el éxito de otra manera.

 

Nuestros productos

En las tiendas Zabba encontrarás las mejores marcas de la moda del calzado, primando las tendencias y los diseños más actuales, con las mejores calidades y beneficios para el cuidado de tus pies. Entendemos y creemos en el consumo responsable, en el menos es más y por eso nuestro gran reto es buscar cada día aquellas firmas que ofrezcan artículos sostenibles tanto en el panorama nacional como internacional. De ahí nuestra presencia constante en las ferias del sector, donde intentamos desarrollar colecciones únicas y exclusivas, ya que así, tú nos lo exiges.

Nuestras tiendas

En el año 2018 decidimos renovar de manera radical nuestra imagen y reformamos nuestra tienda. El objetivo era ofrecerte una mayor comodidad y exponer de manera más abierta todos los productos. Nos pusimos en manos de un reconocido decorador, que nos llevó a un atrevido diseño, en donde se mezcla un ambiente elegante y acogedor con una clara influencia art decó, obteniendo una cálida acogida.

Pero no nos conformamos y empujados por el éxito de nuestros productos, y con el aval y la confianza de todos vosotros como clientes, que formais el principal patrimonio de Zabba, decidimos expandirnos con la apertura de una nueva tienda. Esta vez escogimos la zona más comercial y dinámica de Santiago, el Ensanche compostelano, porque nuestra ciudad combina a la perfección tradición y modernidad.

Página web

El último paso que hemos dado ha sido abrirnos al mundo global que supone Internet. Desde un principio hemos tenido muchos clientes foráneos, procedentes de diversos países, que visitan Santiago movidos por diferentes razones. Tanto ellos como tú llegais a nosotros con un objetivo muy claro: encontrar un zapato de calidad y moda, a un precio competitivo. Por esta razón hemos decidido ofreceros a todos de manera permanente nuestros servicios en la red. 

 

A nosa pequena grande historia

 

Os comezos

Empezamos a nosa aventura no ano 2003, como non, no corazón da Compostela histórica. Optamos por situarnos moi preto da catedral, nunha aposta tan arriscada como ilusiónante, e da man dunha franquía de calzado, da que nos sentimos agradecidos, porque esta primeira experiencia permitiunos aprender uns valores fundamentais no noso oficio, como a atención ao público, a presentación do produto ou o gusto polo traballo ben feito. Apenas un ano máis tarde decidimos cambiar a perspectiva do noso negocio e crear a nosa propia marca.

Un traballo en equipo

Como un neno cando bota a andar, alá por outubro de 2004 nace Zabba, un concepto de zapateria diferente. Non foi un camiño de rosas, pero non camiñamos sos, porque a base do noso servizo radica no equipo de profesionais co que contamos. Xuntando esforzos, puíndo defectos e aproveitando as calidades positivas de cada un de nós encaramos a procura constante da tua satisfacción como cliente. Ese é o propósito de todos nos; non entendemos o éxito doutro xeito.

Os nosos produtos

Nas tendas Zabba atoparás as mellores marcas da moda do calzado, primando as tendencias e os deseños máis actuais, coas mellores calidades e beneficios para o coidado dos teus pés. Entendemos e creemos no consumo responsable, no menos é máis e por iso o noso gran reto é buscar cada día aquelas firmas que ofrezan artigos sostibles tanto no panorama nacional como internacional. De ahí a nosa presenza constante nas feiras do sector, donde intentamos desenvolver coleccións únicas e exclusivas, xa que tí así no lo exixes.

As nosas tendas

No ano 2018 decidimos renovar de xeito radical a nosa imaxe e reformamos a nosa zapatería. O obxectivo era ofrecerche unha maior comodidade e expoñer de xeito máis aberto todo os nosos produtos. Puxemonos en mans dun recoñecido decorador, que nos levou a un atrevido deseño, onde se mestura un ambiente elegante e acolledor con unha clara influencia art decó, obtendo unha cálida acolleita.

Pero non nos conformamos, e empurrados polo éxito dos nosos produtos, e co aval e a confianza dos nosos clientes, o principal patrimonio de Zabba, decidimos expandirnos coa apertura dunha nova tenda. Esta vez escollemos a zona máis comercial e dinámica de Santiago, o Ensanche compostelán, porque a nosa cidade combina á perfección tradición e modernidade.

Páxina Web

O último paso que demos foi abrirnos ao mundo global que supón Internet. Dende un principio sempre tivemos moitos clientes foráneos, procedentes de diversos países, que visitan Santiago movidos por diferentes razóns. Tanto eles coma ti chegades a nós cun obxectivo moi claro: atopar un zapato de calidade e moda, a un prezo competitivo. Por esta razón decidimos ofrecerlles de xeito permanente os nosos servizos na rede.

Our little story here

The beginnings

We started our adventure in 2003, of course, in the heart of historical Compostela. We chose to be located very close to the cathedral, in a bet as risky as exciting, and hand in hand with a footwear franchise. This first experience allowed us to learn some fundamental values in our profession, such as the attention to the public, the presentation of the product or the taste for the job well done.

Teamwork

Barely two years later had we decided to continue with our own company, like a child when it starts. But we do not walk alone, because the basis of our service lies in the team of professionals we have. By pooling efforts, polishing defects and taking advantage of the positive qualities of each of us, we are constantly seeking the satisfaction of our clients. That’s the goal of our team; we don’t understand success any other way.

Our products

In our shops you will find the best brands of footwear fashion, emphasizing the latest designs, with the best qualities and benefits for foot care. Our great challenge is to search every day those firms that offer the most recognized articles in the national and international panorama. Hence our constant presence at the sector fairs.

Our shops

In 2018 we decided to radically renew our image and we reformed our shop. The aim was to offer greater comfort to our customers and to expose our products more openly. The bold design was warmly welcomed.

But we are not satisfied, and pushed by our clientele, the main patrimony of Zabba, we decided to expand with the opening of a new store. This time we chose the most commercial and dynamic area of Santiago, the Compostela extension, because our city perfectly combines tradition and modernity.

Website

The last step we have taken has been to open up to the global world of the Internet. From the beginning we have had many foreign clients, coming from different countries, who visit Santiago moved for different reasons. They come to us with a very clear objective: to find a shoe of quality and fashion, at a competitive price. For this reason we have decided to offer our services in the network on a permanent basis.